Lino Lakes Police Department

  • Agency: Lino Lakes Police Department
  • Address: 640 Town Center Parkway, Lino Lakes, 55014 MN
  • Chief: Dave Pecchia (Public Safety Director)

Lino Lakes Police Department is located at 640 Town Center Parkway, Lino Lakes, 55014 MN. The Public Safety Director of the department is Dave Pecchia. The Lino Lakes Police Department phone number is 763-427-1212.